eieio-optimize-primary-methods-flag

eieio-optimize-primary-methods-flag is a variable defined in `eieio-core.el'.
Its value is
t


Documentation:
Non-nil means to optimize the method dispatch on primary methods.