:eieio-show-name

:eieio-show-name's value is
:eieio-show-name


Documentation:
Not documented as a variable.