bug-reference-set-overlay-properties

bug-reference-set-overlay-properties is a compiled Lisp function in `bug-reference.el'.

(bug-reference-set-overlay-properties)

Set properties of bug reference overlays.