Electric-buffer-menu-mode-view-buffer

Electric-buffer-menu-mode-view-buffer is an interactive compiled Lisp function in `ebuff-menu.el'.


(Electric-buffer-menu-mode-view-buffer)

View buffer on current line in Electric Buffer Menu.
Return to Electric Buffer Menu when done.